Skip to content

Verzending en betalingsvoorwaarden (Particulieren)

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 30140371
  2. schwa-medico: verkoper en de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de besloten vennootschap schwa-medico Nederland B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30140371.
  3. Koper: degene met wie schwa-medico een Overeenkomst tot koop en levering van Producten sluit.
  4. Offerte/Aanbieding: elk mondeling, schriftelijk of elektronisch aanbod van schwa-medico.
  5. Bestelling: iedere mondeling, schriftelijk of elektronisch verzoek van Koper aan schwa-medico tot levering van Producten.
  6. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen schwa-medico en Koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
  7. Partijen: schwa-medico en Koper tezamen.
  8. Producten: alle door schwa-medico dan wel door schwa-medico ingeschakelde derden aan Koper te leveren zaken..
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen schwa-medico, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Koper, waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor nadere of vervolgovereenkomsten tussen Gebruiker en Koper.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
 5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch door Gebruiker en Koper zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. Als wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden dan houdt dit niet in dat deze afwijking ook geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Gebruiker en Koper.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 10. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen, althans de bedoelong van in acht wordt genomen.
 11. Gebruiker is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard als Koper niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde algemene voorwaarden zijn toegezonden of kenbaar zijn geworden tegen de gewijzigde algemene voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

ARTIKEL 2: OFFERTES, AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST

 1. Alle Offertes en Aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een Offerte of Aanbieding vervalt indien het product waarop de Offerte of Aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Een Offerte of Aanbieding die geen termijn voor aanvaarding bevat, kan tot de aanvaarding op elk moment door Gebruiker worden herroepen. Wanneer Gebruiker geen termijn voor aanvaarding in de Offerte of Aanbieding vermeld, komt de Offerte/Aanbieding in elk geval na 30 dagen te vervallen.
 2. Gebruiker kan niet aan zijn Offertes of Aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offertes of Aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een Overeenkomst tussen Gebruiker en Koper komt pas tot stand wanneer beiden de Offerte of Aanbieding binnen de termijn voor aanvaarding hebben ondertekend of wanneer Gebruiker en Koper een andersoortige schriftelijke Overeenkomst hebben ondertekend. De omvang en de inhoudt van de Overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke of elektronische vastlegging tussen Partijen, waarbij de schriftelijke of elektronische bevestiging van Gebruiker leidend is.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte of de Aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft. Als door Koper in de aanvaarding ten opzichte van de door Gebruiker gedane Offerte voorbehouden en/of wijzigingen zijn opgenomen, komt de Overeenkomst niet eerder tot stand dan nadat een vertegenwoordigingsbevoegde van Gebruiker schriftelijk of elektronisch heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 5. Als de Offerte mondeling is verstrekt of als de schriftelijke Offerte (nog) niet door beide Partijen is ondertekend dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen als Gebruiker op verzoek van Koper met de uitvoering van de Overeenkomst start.
 6. Als Koper schriftelijk of elektronisch dan wel mondeling een Bestelling plaatst bij Gebruiker, die niet is voorafgegaan door een Offerte van Gebruiker, dan komt pas een Overeenkomst tot stand nadat Gebruiker binnen 14 dagen na ontvangst van de Bestelling de bestelling schriftelijk of via elektronische weg heeft bevestigd dan wel nadat Gebruiker binnen 14 dagen na ontvangst van de Bestelling is begonnen met de uitvoering van de bestelling. De omvang en de inhoud van de Overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke of elektronische vastlegging tussen Partijen, waarbij de schriftelijke of elektronische bevestiging van Gebruiker leidend is.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 8. Offertes of Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen (zogeheten re-orders).
 9. Het bepaalde in artikel 2.6 is van overeenkomstige toepassing op eventuele door de Koper schriftelijk of elektronisch dan wel mondeling bij Gebruiker geplaatste nabestellingen c.q. re-orders.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de in een Offerte/Aanbieding vermelde prijzen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken (on)kosten, zoals verzend- en administratiekosten. Deze heffingen en (on)kosten zullen door Gebruiker afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Gebruiker gaat er bij het uitbrengen van Offertes vanuit dat zij de levering van de Producten zal kunnen uitvoeren onder normale en gebruikelijke omstandigheden. In het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor Gebruiker extra kosten moet maken, zal Gebruiker hiervan mededeling doen aan Koper en heeft Gebruiker het recht de extra kosten bij Koper in rekening te brengen.
 3. Ter zake de door Gebruiker verrichte prestaties en de daarvoor door Koper verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Gebruiker volledig bewijs op, onverminderd het recht van Koper tot het leveren van tegenbewijs.

ARTIKEL 4: UITVOERING OVEREENKOMST EN LEVERING

 1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Gebruiker overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst en levering van de Producten zoals vermeld in de Overeenkomst.
 2. Als Gebruiker (nadere) gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Koper deze gegevens juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 3. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen. Gebruiker spant zich in om de betreffende levertijden of leveringstermijnen zo veel als mogelijk in acht te nemen, maar een enkele overschrijding van een levertijd of leveringstermijnen levert geen tekortkoming op. Een enkele vertraging in de levering geeft Koper nimmer het recht de Overeenkomst te ontbinden noch het recht op enige vorm van schadevergoeding.
 4. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 5. Gebruiker levert de Producten op het moment dat deze gereed zijn aan het door Koper opgegeven adres. Alle risico’s ter zake van door Gebruiker af te leveren Producten gaan over op Koper op het moment dat de aflevering van de Producten heeft plaatsgevonden.
 6. Koper is gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs van Koper verwacht kan worden om tijdige levering door Gebruiker mogelijk te maken, bij gebreke waarvan Gebruiker bevoegd is haar leveringsverplichting op te schorten.
 7. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze worden geleverd. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd:
  1. de Producten te leveren door middel van een schriftelijke kennisgeving, in welk geval Gebruiker de producten bij haar of een derde zal opslaan, hetgeen voor rekening en risico. Met inbegrip van het risico op de achteruitgang van de kwaliteit, komt van Koper; of
  2. Koper schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Koper een redelijke termijn wordt geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst en de Producten af te nemen, en bij gebreke daarvan over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, en de Producten te verkopen en leveren aan (een) derde (n).
 8. Als Koper tekort schiet in de deugdelijke nakoming van de Overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend de weigering van Koper de bestelde Producten af te nemen, dan is Koper aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade in welke vorm dan ook (daaronder begrepen kosten), die Gebruiker als gevolg daarvan lijdt.
 9. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 10. Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren (deelleveranties) en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Koper is verplicht deze deelfacturen tijdig te betalen.
 11. Indien Gebruiker met de Koper een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Koper in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is de Koper gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren, Koper heeft dit recht niet indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

ARTIKEL 5: WIJZIGING OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Als de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan dit gevolgen hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs en de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering. Gebruiker zal, wanneer dat het geval is, Koper zoveel als mogelijk vooraf informeren over de nieuwe prijs en uitvoeringstermijn. Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 3. Als de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om de uitvoering van de oorspronkelijke Overeenkomst op te schorten totdat Koper schriftelijk akkoord heeft gegeven op de voor de uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst opgegeven prijs, uitvoeringstermijn en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Als het noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst om de Overeenkomst te wijzigen, is Koper binnen de grenzen van het redelijke gehouden daaraan mee te werken. Als Koper binnen een redelijke termijn en op onredelijke gronden weigert schriftelijk akkoord te geven voor de door te voeren wijzigingen, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot betaling van vergoeding van enige schade jegens Koper.
 5. Zonder in gebreke te komen met de nakoming van de Overeenkomst, kan Gebruiker een verzoek van Koper tot wijziging van de Overeenkomst weigeren als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de te leveren Producten.
 6. Als Gebruiker ten behoeve van Koper werkzaamheden dient te verrichten, die niet in de Overeenkomst tussen Partijen zijn vastgelegd, of als kosten ontstaan door toedoen van Koper, dan worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig in rekening gebracht. Koper is verplicht voor betaling daarvan zorg te dragen.
 7. Het tijdens de uitvoering van de Overeenkomst ontstaan van meerwerk, levert voor Koper nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst op.

ARTIKEL 6: BETALING

 1. Betaling dient plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn zoals omschreven in de opdrachtbevestiging of aangegeven op de factuur.
 2. Gebruiker kan bedingen dat Koper binnen een bepaalde termijn een aanbetaling of volledige vooruitbetaling doet of zekerheid stelt voor de betaling, alvorens uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Ook kan Gebruiker Koper verplichten, indien Gebruiker de door haar te leveren Producten wenst af te dekken bij een door haar te bepalen kredietverzekeraar, mee te werken aan een kredietbeoordeling. Indien Koper niet binnen de bepaalde termijn de aanbetaling of volledige vooruitbetaling doet of niet de verlangde zekerheid stelt dan wel weigert mee te werken aan een kredietbeoordeling of indien geen positieve kredietbeoordeling wordt gegeven, is Gebruiker gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van opschorting of ontbinding, is Gebruiker nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.
 3. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling van al hetgeen Koper aan Gebruiker verschuldigd is geworden binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 4. Indien de Overeenkomst met meer dan één Koper is gesloten, dan zijn alle Kopers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 5. Indien Koper bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient Koper deze bezwaren binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Gebruiker kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.
 6. Koper is nimmer gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens Gebruiker op te schorten en/of te verrekenen met een vordering op Gebruiker.
 7. Als Koper de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, verkeert Koper automatisch in verzuim zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Koper is over hetgeen zij vanaf de verzuimdatum verschuldigd is aan Gebruiker een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.
 8. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Gebruiker moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00.
 9. De valutadatum op het bankafschrift van Gebruiker is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag. Ongeacht wat door Koper bij de betaling wordt vermeld, strekken de door Koper gedane betalingen in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom. Daarbij heeft verder te gelden dat betalingen in mindering strekken op de oudste openstaande vorderingen.
 10. Gebruiker is steeds gerechtigd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten als Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. Wanneer Gebruiker haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk opschort, is het bepaalde in artikel 8.2 en 8.3 mede op Partijen van toepassing.
 11. Nadat Koper in verzuim verkeert, kan Gebruiker nakoming vorderen of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 12. Gebruiker is in het geval van een ontbinding dan wel opschorting van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan Koper.

ARTIKEL 7: VREES VOOR NIET NAKOMING

 1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in geval van surseance van betaling, (dreigend) faillissement of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het vermogen van Koper is of wordt gelegd, worden alle betalingsverplichtingen van Koper jegens Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, direct en volledig opeisbaar. Gebruiker is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel zekerheidstelling voor deze opeisbare vorderingen te verlangen.
 2. Gebruiker is in dat geval ook bevoegd nakoming van haar (leverings)verplichtingen jegens Koper op te schorten, totdat betaling en/of zekerheid is gesteld voor alle betalingsverplichtingen. Indien Gebruiker tot opschorting overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze voor Koper ontstaan.
 3. Koper is aansprakelijk voor alle schade die uit de in dit artikel genoemde omstandigheden voortvloeit aan de zijde van Gebruiker.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Het eigendom van de door Gebruiker aan Koper geleverde Producten gaat pas over op Koper nadat Koper aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) heeft voldaan, daaronder begrepen het betalen van kosten en rente. Gebruiker verliest haar eigendom ook niet als en/of doordat Koper de geleverde Producten ver- of bewerkt. Zolang koper geen volledige betaling heeft verricht, blijven de geleverde Producten eigendom van Gebruiker, een en ander binnen de grenzen van artikel 3:92 BW.
 2. Koper is verplicht steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
 3. Door Gebruiker geleverde Producten, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren en/of anderszins te gebruiken voor het verstrekken van zekerheid.
 4. Wanneer derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of in geval van (dreigende) surséance of faillissement, is Koper verplicht Gebruiker daarvan direct op de hoogte te stellen.
 5. Koper is verplicht alle vorderingsrechten die Koper ten aanzien van de door Gebruiker geleverde maar (nog) niet (volledig) betaalde Producten op derden mocht hebben op verzoek van Gebruiker per omgaande aan Gebruiker over te dragen door middel van cessie.
 6. Koper is verplicht de geleverde Producten voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen schade, waaronder brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren en de verzekeringspolis op verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een recht op uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze uitkering en zal Koper meewerken aan een cessie daarvan aan Gebruiker. In dat kader is Koper verplicht Gebruiker direct te informeren als hij een verzoek om uitkering doet aan de verzekeraar
 7. Als Koper op welke wijze dan ook een van de in 8.4 t/m 8.6 genoemde verplichtingen niet nakomt, verbeurt Koper, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is en zonder rechterlijke tussenkomst, een onmiddellijke opeisbare boete van € 500,– per dag voor elke dag dat deze niet-nakoming voortduurt. Deze boete is niet voor matiging vatbaar.
 8. Als Koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of als er gegronde vrees bestaat dat hij zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de geleverde Producten waarop het eigendomsrecht van Gebruiker rust bij Koper of bij derden die deze Producten voor Koper houden, weg te (doen) halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van al hetgeen Koper aan Gebruiker verschuldigd is per dag of dagdeel dat Koper deze verplichting niet nakomt, onverminderd het recht van Gebruiker om nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst, ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Voor de teruggenomen Producten wordt Koper gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen Producten op de dag van de terugname.

ARTIKEL 9: ONDERZOEKSPLICHT EN KLACHTTERMIJN

 1. Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Producten aan hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dient Koper direct na ontdekking, maar niet later dan 8 dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te melden. Indien Koper aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken binnen de hiervoor genoemde termijn (verborgen gebrek), moet Koper het gebrek binnen 8 dagen na ontdekking, althans binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, alsnog schriftelijk aan Gebruiker melden.
 2. De klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek bevatten, met ook de vermelding van het factuurnummer, pakbon en datum van levering, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. Koper moet Gebruiker in de gelegenheid stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Wanneer een klacht niet binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn is gemeld en/of niet voldoet aan de in artikel 9.2 genoemde vereisten, dan vervallen alle rechten van Koper ter zake van het geconstateerde gebrek c.q. de geconstateerde tekortkoming. Koper komt dan geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Wanneer Koper tijdig klaagt, dan schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Koper blijft ook in dat geval gehouden tot afname en betaling van de geleverde Producten.
 5. Wanneer een klacht door Gebruiker gegrond is verklaard, heeft Gebruiker de keuze om ofwel het desbetreffende deel van de levering te verbeteren/herstellen of opnieuw aan Koper te leveren ofwel om een creditnota aan Koper te versturen voor het desbetreffende deel van de levering, dat vervolgens als geannuleerd wordt beschouwd. Koper heeft, indien een klacht gegrond is verklaard, geen recht op een andere vorm van (schade)vergoeding.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die voor Gebruiker zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van Koper.

ARTIKEL 10: RETOURNEREN PRODUCTEN

 1. Koper is slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker gerechtigd om Producten aan Gebruiker te retourneren. Gebruiker zal Koper mededelen of Koper de Producten kan terugzenden of dat zij de Producten zal terughalen.
 2. In geval van een retourzending door Koper blijven Producten voor rekening en risico van Koper totdat Gebruiker de Producten heeft ontvangen.
 3. Retourzendingen die niet zijn voorafgegaan door een gedetailleerde klacht en een schriftelijke toestemming van Gebruiker tot retourneren, zijn niet toegestaan. Het in ontvangst nemen van een niet goedgekeurde retourzending houdt geen toestemming in van Gebruiker tot de retourzending. In het geval Koper in weerwil van deze bepaling de Producten retourneert dan wel zonder gegronde reden blijkt te hebben geretourneerd, zal Gebruiker de geretourneerde Producten, voor zover deze niet door Gebruiker zijn geweigerd, ter beschikking houden voor Koper, hetgeen voor rekening en risico komt van Koper. Gebruiker houdt de Producten dan onder zich zonder enige erkenning van de juistheid van een klacht.
 4. Geheel of gedeeltelijk verwerkte Producten en beschadigde Producten worden nimmer retour genomen.
 5. De kosten van retourzendingen zijn steeds voor rekening van Koper.

ARTIKEL 11: NAKOMING DOOR GEBRUIKER, GARANTIES EN TEKORTKOMING

 1. Gebruiker zal haar uiterste best doen om de Producten in dezelfde hoeveelheid en kwaliteit als door de Koper is besteld af te leveren aan de Koper.
 2. Mededelingen door of namens Gebruiker met betrekking tot kwaliteit, samenstelling, design, kleur, maat, afwerking, eigenschappen in de ruimste zin etc. van de geleverde Producten worden slechts beschouwd als garanties, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in de vorm van een garantie door Gebruiker. Indien Koper aan de hand van een sample van Gebruiker een Product bestelt en geleverd krijgt en het geleverde Product niet overeenstemt met de sample, zal nimmer van een tekortkoming zijdens Gebruiker sprake zijn.
 3. Wanneer Koper de door Gebruiker geleverde Producten aan derden heeft geleverd, staat vast dat Gebruiker de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 4. Geringe afwijkingen ten aanzien van kwaliteit, kleur, grootte, gewicht, afwerking enz., die worden geacht te zijn toegestaan in de markt of technisch niet te voorkomen zijn alsook normale slijtage van de geleverde Producten, leveren nimmer een tekortkoming op aan de zijde van Gebruiker.

ARTIKEL 12: PRODUCT RECALL

 1. In dringende gevallen, waarbij Gebruiker zal oordelen of een geval dringend is, is Koper op eerste verzoek verplicht de reeds geleverde Producten terug te sturen aan Gebruiker en in het geval de Producten al door Koper aan derden zijn geleverd, deze voor zover mogelijk bij de derden terug te halen. In het geval Gebruiker tot een product recall overgaat, is Koper verplicht in dat verband alle maatregelen te nemen die Gebruiker noodzakelijk acht en gevolg te geven aan alle instructies van Gebruiker. Koper zal zoveel als mogelijk schadebeperkende maatregelen treffen. In het geval Gebruiker besluit over te gaan tot een product recall is Gebruiker enkel gehouden tot ofwel vervanging van de Producten ofwel om een creditnota aan Koper te versturen voor de teruggehaalde Producten. Gebruiker is in het geval van een product recall niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan de zijde van Koper.
 2. Koper is aansprakelijk voor alle schade die uit de in dit artikel genoemde omstandigheden voortvloeit aan de zijde van Gebruiker.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt als bedoeld in artikel 6:75 BW.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor Gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen dan wel waardoor nakoming voor Gebruiker onmogelijk, bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is, zodanig dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker verwacht kan worden. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker en haar leveranciers worden daaronder begrepen, zo ook extreme weersomstandigheden, storingen in de levering van energie en de omstandigheid dat Gebruiker een prestatie, die van belang is voor de door haar aan Koper te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker haar verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enige schade aan de andere Partij.
 4. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om voor het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is verplicht de ter zake door Gebruiker verzonden factuur tijdig te betalen.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Koper is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en onkosten die Gebruiker of derde partijen lijden als gevolg van of in verband met enige tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door Koper.
 2. Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Gebruiker jegens Koper aansprakelijk is voor geleden schade in verband met de Overeenkomst, uit hoofde van onrechtmatige daad of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
  1. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt in dit verband uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
  2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste omzet, gemiste besparingen of geleden schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie.
  3. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens Koper verstrekte onjuiste gegevens.
  4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker in voorkomend geval uitkeert.
  5. In het geval de aansprakelijkheidsverzekeraar van Gebruiker om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot:
   – de waarde van de factuur exclusief BTW van de Producten waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
   – dan wel, indien aan de schadeveroorzakende gebeurtenis geen levering van Producten ten grondslag ligt, ofwel geen factuur daarvoor verzonden is, de waarde van de laatste door Gebruiker aan Koper verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
  6. In het geval de aansprakelijkheidsverzekeraar van Gebruiker om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, geldt dat de totale aansprakelijkheid van Gebruiker jegens Koper, ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen, in geen geval meer zal bedragen dan de waarde van de laatste door Gebruiker aan Koper verzonden factuur voorafgaand aan het moment dat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.
 3. Alle ondergeschikten van Gebruiker kunnen zich tegenover Koper en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Gebruiker beroepen op de bovenstaande bepalingen.
 4. Schade waarvoor Gebruiker aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Gebruiker gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien Koper aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.
 5. Een aansprakelijkheidsvordering jegens Gebruiker vervalt na 12 maanden nadat Koper bekend is geraakt met het schadetoebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

ARTIKEL 15: VRIJWARING

 1. Koper vrijwaart Gebruiker volledig voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van derde partijen die voortkomen uit of verband houden met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door Koper.
 2. Indien Gebruiker door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Koper zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebruiker, de naam of merken van Gebruiker niet gebruiken, noch enige woorden, afbeeldingen, of symbolen die naar het oordeel van Gebruiker de betrokkenheid van Gebruiker of instemming met enige schriftelijke of mondelinge advertentie of presentatie, advies, brochure, nieuwsbrief, boek of ander gepubliceerd materiaal kunnen impliceren.
 2. De levering van Producten en/of werken/materialen door Gebruiker aan Koper houdt expliciet geen overdracht van enig recht van intellectueel of industriële eigendom in.
 3. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele en industriële eigendom van de door Gebruiker geleverde Producten of de daarbij behorende werken/materialen te verwijderen of te wijzigen.
 4. Koper zal alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van Gebruiker steeds volledig respecteren.

ARTIKEL 17: HERROEPINGSRECHT

 1. Bij de aankoop van Producten via internet heeft de Koper de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het Product door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan de Gebruiker bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Gebruiker retourneren, conform de door de Gebruiker verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 4. Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal de Gebruiker dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 5. De Gebruiker kan het herroepingsrecht van de Koper uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Gebruiker dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:
  1. die door de Gebruiker tot stand zijn gebracht Overeenkomstig specificaties van de Koper;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Gebruiker geen invloed heeft;
  6. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Koper de verzegeling heeft verbroken.
  7. speciaal voor de klant bestelde producten.
  8. steriel verpakte producten

ARTIKEL 18: OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

 1. Koper is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
 2. Gebruiker is gerechtigd zijn aanspraken op betaling of vergoedingen door Koper aan een derde over te dragen.

ARTIKEL 19: GEHEIMHOUDING

Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 20:TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan, zullen worden beslecht door de relatief bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, Locatie Utrecht, als rechter in eerste aanleg. De Gebruiker heeft het recht het geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet bevoegde rechter.

ARTIKEL 21: VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere onder nummer 30140371
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Koper.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

ARTIKEL 22: VERWIJZING NAAR EU-PLATFORM VOOR ONLINE-GESCHILLENBESLECHTING

Om EU breed geschillen in de toekomst beter en eenvoudiger te kunnen beslechten, stelt de Europese Commissie een geschillenbeslechtingsplatform ter beschikking. Het platform is op internet te vinden onder http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Bereikbaarheid

Momenteel zijn we druk bezig met inventariseren en daarom telefonisch niet bereikbaar. Voor vragen of ondersteuning, stuur ons gerust een e-mail.